Anketa-2019

ANKETNI UPITNIK ZA UČENIKE

Opaska:

  1. Pitanje br. 54. je SAMO za smjer komercijalist.

  2. Pitanja od 55. do 61.  ispunjavaju SAMO učenici smjera prodavač.

  3. Na kraju potvrdi svoje odgovore na “PODNESI”.