RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA SLOBODNA RADNA MJESTA

RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA SLOBODNA RADNA MJESTA

  1. profesor strukovne grupe predmeta, 1 izvršitelj (m/ž), određeno, nepuno radno vrijeme – 5 sati radnog vremena, zamjena za kraće bolovanje i 1 sat povećani opseg posla, najduže do 31. kolovoza 2020. godine

  1. profesor strukovne grupe predmeta, 1 izvršitelj (m/ž), određeno, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje, do povratka radnika s bolovanja

  1. profesor etike i politike i gospodarstva, 1 izvršitelj (m/ž), neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: Prema čl. 105. Zakona o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96 i 80/99)

Uz prijavu na natječaj dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu o pedagoško – psihološkoj naobrazbi, domovnicu i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je uz prijavu priložiti sve potrebne dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se upućuje na internetsku stranicu Središnjeg državnog portala na kojoj su navedeni dokazi potrebni za dokazivanje prava prednosti pri zapošljavanju, na linku:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja br. 4, Zagreb ili na adresu elektroničke pošte visnja.meznaric@trgovacka-skola.hr

Dan objave natječaja biti će 20. veljače 2020. godine na mrežnim stranicama Trgovačke škole u Zagrebu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Škola će provesti selekcijski postupak pisane provjere sposobnosti, motivacije i vještina kandidata koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete natječaja.

Svi kandidati koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete natječaja bit će pravovremeno obavješteni pisanim putem (e-mailom) kada će se obaviti pisana provjera sposobnosti, motivacije i vještina kandidata.

Nakon obavljenog selekcijskog postupka, obavit će se razgovor sa kandidatima pred Povjerenstvom za procjenu kandidata.

You May Also Like