Poziv za nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

Poziv za nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije


REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKA ŠKOLA

Trg J. F. Kennedyja 4

10 000 ZAGREB

Klasa: 602-03/21-17/02

Urbroj: 251-107-01-21-14

Zagreb, 09. lipnja 2021. godine

Temeljem članka 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 4. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (Narodne novine, broj 8/16), Školski odbor Trgovačke škole na 2. sjednici održanoj dana 09. lipnja 2021. godine raspisuje:

P O Z I V

 I.

Za nastavak obrazovanja u statusu redovitog učenika, u poslovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija, u programu obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje komercijalist mogu se prijaviti učenici koji su završili obrazovni program u trajanju od tri godine.

Broj upisnih mjesta ovisi o slobodnom broju mjesta u razrednim odjelima za zanimanje komercijalist, sukladno odredbama Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Oduci o upisima učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

II.

Učenici iz točke I. ovog Poziva mogu u roku od dvije (2) godine od dana završetka strukovnog programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.

III.

Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istoga obrazovnog sektora u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.

IV.

Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Ukoliko se na Poziv prijavi više kandidata od broja slobodnih mjesta utvrđenih u točki I. ovog Poziva, prednost će imati kandidati s boljim prosjekom ocjena iz prethodnog obrazovanja.

V.

Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće.

VI.

Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika obvezan je do 05. srpnja 2021. godine podnijeti pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obvezan  priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.

Pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja dostavlja se isključivo:

  • preporučenom poštom na adresu:

Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja 4, 10 000 Zagreb

ili

  • neposredno na urudžbeni zapisnik Škole

       s naznakom „za nastavak obrazovanja“.

VII.

Učenik kojemu je Rješenjem Nastavničkog vijeća odobren nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije, prilikom upisa u Školu dužan je dostaviti ispunjenu upisnicu, rodni list, domovnicu i potvrdu liječnika specijaliste školske medicine o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za zanimanje komercijalist.

VIII.

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

IX.

Ovaj Poziv objavit će se dana 14. lipnja 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Trgovačke škole.

Predsjednica Školskog odbora:

 / Marina Šeneta, prof. /