Provođenje postupka jednostavne nabave -6. prosinca 2019.

TRGOVAČKA ŠKOLA

Trg J. F. Kennedyja br. 4

KLASA: 602-03/19-17/002

URBROJ: 251-107-01-19-0038

Zagreb, 5. prosinca 2019. godine

 

Povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave, jednoglasno je donijelo

o d l u k u

 o provođenju prostupka jednostavne nabave putem mrežne stranice Trgovačke škole, za sredstva za čišćenje, sredstva za ličenje, uredski materijal i pribor, tonere te servis i održavanje računalne opreme.

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na mrežnoj stranici Trgovačke škole u Zagrebu dana 6. prosinca 2019. godine.

Rok za dostavu ponuda počinje teći sljedećeg dana od dana objave na mrežnoj stranici škole.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana.

Molimo vas da ponudu na priloženom obrascu dostavite na adresu: Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja br. 4, Zagreb.

Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom  NE OTVARAJ – PONUDA TE NAVESTI PREDMET NABAVE.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave, sa svim troškovima i popustima, bez poreza na dodanu vrijednost. Cijena ponude izražava se u kunama.

Kriterij za odabir je prihvatljiva ponuda u okviru planiranih sredstava za nabavu.

Ponuda se smatra početnim okvirom za donošenje odluke, te ukoliko imate dodatnih uvjeta za pregovaranje koji nisu navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, molimo vas da ih navedete u rubrici «Dodatne napomene».

Javno otvaranje ponuda održat će se 20. prosinca 2019. godine s početkom u 10:00 sati, soba br. 18. Zainteresirani ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SREDSTVA ZA LIČENJE

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR

OBRAZAC ZA DOSTAVU PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – TONERI

PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU – SERVIS I ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME

PONUDE SE PRIKUPLJAJU ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2020. DO 31.12.2020.

PLANIRANI IZNOS ZA SERVIS I ODRŽAVANJE RAČUNALNE OPREME ZA RAZDOBLJE OD
1.1.2020. DO 31.12.2020. GODINE IZNOSI 12.000,00 KUNA BEZ PDV-a (1.000,00 HRK mjesečno bez PDV-a)

You May Also Like