Natječaj za tajnika/tajnicu škole (10.02.2021.)

Natječaj za tajnika/tajnicu škole (10.02.2021.)


Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br.87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Trgovačka škola u Zagrebu objavljuje

NATJAČAJ

za radno mjesto

  1. Tajnika/tajnicu škole – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – probni rad 3 mjeseca.

Tekst natječaja pročitajte na poveznici Natječaj za tajnika https://trgovacka-skola.hr/

Uvjeti: kandidati natječaja moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br.87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

Uz prijavu na natječaj dostaviti:

  • životopis,

  • dokaz o stručnoj spremi,

  • domovnicu/dokaz o državljanstvu

  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),

  • elektronički zapis o radno pravnom statusu.

Napomena: na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je uz prijavu priložiti sve potrebne dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se upućuje na internetsku stranicu Središnjeg državnog portala na kojoj su navedeni dokazi potrebni za dokazivanje prava prednosti pri zapošljavanju, na linku:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl.9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13,152/14, 39/18), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja br. 4, Zagreb ili na adresu elektroničke pošte ravnatelj@trgovacka-skola.hr,  u  neovjerenim preslikama, a prije konačnog izbora kandidat će priložiti izvornik ili ovjerenu presliku dokumenata na uvid.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.  Nepotpune, nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti selekcijskom postupku putem pisane provjere. Pisana provjera obuhvatit će poznavanje Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br.87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

Pisana provjera održat će se 01. ožujka 2021. godine (ponedjeljak) u 13:15 u učionici 61.

Najmanje dva najbolje rangirana kandidata pozvat će se na usmeni razgovor (intervju)koji će se održati  09. ožujka 2021. godine (utorak) s početkom u 9:00 u uredu ravnatelja.

Usmeni razgovor (intervju) obuhvatit će  procjenu sposobnosti, vještina, profesionalnih ciljeva i interesa te motivaciju za rad kandidata.

PRAVILA TESTIRANJA:

Provjera kandidata sastoji se od dva dijela: pisane provjere i razgovora (intervju) kandidata s Komisijom (Povjerenstvom).

Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj provjeri. Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata/kandidatkinje, zaštitnu masku za lice, pribor za pisanje. Prilikom ulaska u prostor škole ispunjavaju izjavu kojom jamče da ne boluju od simptoma bolesti COVID-19.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će se podijeliti testovi na koje je kandidat dužan upisati svoju šifru na za to označenom mjestu.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Test sadrži 10 pitanja iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Vrijeme pisanja testa je 30 min.

Za vrijeme testa nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,

  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija prije predavanja riješenog testa,

  • razgovarati s ostalim kandidatima.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat neće se priznati niti ocijeniti.

Rezultati natječaja:

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice škole.

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Trgovačke škole u Zagrebu 11.02.2021.

KLASA: 602-03/21-13/61

UR.BROJ: 251-107-01-21-1

U, Zagrebu 09. veljače 2021. godine.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Vida Martinko, prof.

You May Also Like