NATJEČAJ za radno mjesto – 6. lipnja 2019.

NATJEČAJ za radno mjesto – 6. lipnja 2019.

        1. profesora/ice strukovne grupe predmeta (Praktična nastava, Aranžiranje i estetsko oblikovanje, više predmeta u dualnom sustavu obrazovanja) – 1 izvršitelja/ice na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 4,5 radna sata dnevno (13, 5 sati nastave)

Uvjeti: Prema čl. 105. Zakona o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96 i 80/99)

 Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu o pedagoško – psihološkoj naobrazbi, domovnicu i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), u originalu ili ovjerenoj preslici

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je uz prijavu priložiti sve potrebne dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se upućuje na internetsku stranicu Središnjeg državnog portala na kojoj su navedeni dokazi potrebni za dokazivanje prava prednosti pri zapošljavanju, na linku:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja br. 4, Zagreb.

Dan objave natječaja bit će 6. lipnja 2019. na web stranici Trgovačke škole i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

You May Also Like