Natječaj za popunu radnog mjesta (spremačica)

Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja br. 4, Zagreb, raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta:

  1. spremačica, 1 izvršitelj-ica na određeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno do povratka radnice s kraćeg bolovanja

Uvjeti sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17).

Prijave s potrebnom dokumentacijom:

– molbu,

– životopis,

-presliku svjedodžbe osmog razreda osnovne škole ili presliku svjedodžbe zadnjeg razreda srednje škole,

– presliku domovnice,

– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak – ne starije od dana objave natječaja, dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja br. 4, 10000 Zagreb s napomenom „natječaj za spremačicu“.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su uz prijavu dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Popis potrebnih dokaza moguće je vidjeti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji temeljem ostalih propisa ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku originala javnih isprava na temelju kojih dokazuju pravo prednosti.

Nepotpune prijave (koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju) i nepravodobno dostavljene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Svi kandidati biti će obaviješteni putem elektroničke pošte o rezultatu natječaja.

Natječaj će biti objavljen 2. kolovoza 2018. godine na mrežnim stranicama Trgovačke škole u Zagrebu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj vrijedi do 10. kolovoza 2018. godine.

You May Also Like