NATJEČAJ za  popunu radnog mjesta -računovodstveni radnik

NATJEČAJ za  popunu radnog mjesta – računovodstveni radnik

Trgovačka škola Zagreb
Zagreb, Trg J. F. Kennedyja br. 4
KLASA: 602-03/18-16/005
URBROJ: 251-107-01-18-0001

Zagreb, 4.7.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17 i 127/17) Trgovačka škola u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja br. 4 raspisuje

NATJEČAJ

za  popunu radnog mjesta

  1. Računovodstveni radnik, na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

  • završena srednja škola – 4 godine ekonomskog smjera
  • ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17)

Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu s popisom svih priloženih dokumenata) potrebno je priložiti: životopis, završnu svjedodžbu kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a i dokaz o radnom iskustvu na poslovima proračunskog računovodstva (potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa).

Isprave se prilažu u originalu ili ovjerenoj preslici.

Škola će obaviti pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je uz prijavu priložiti sve potrebne dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se upućuje na internetsku stranicu Središnjeg državnog portala na kojoj su navedeni dokazi potrebni za dokazivanje prava prednosti pri zapošljavanju, na linku:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf      

S izabranim kandidatom ugovorit će se probni rad sukladno odredbama Zakona o radu (NN br. 93/14 i 127/17.) i Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/2017).

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Pisane prijave s traženim dokazima kandidati mogu poslati poštom na adresu škole: Trgovačka škola Zagreb, Trg J. F. Kennedyja br. 4, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj – računovodstveni radnik“. Nepotpune prijave (koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju) kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici škole www.trgovacka-skola.hr

Datum objave natječaja: utorak, 12. ožujka 2019. godine

You May Also Like