Natječaj -tajnik/ca škole

Natječaj – tajnik/ca škole


TRGOVAČKA ŠKOLA U ZAGREBU

Trg J.F. Kennedyja br.4

 KLASA:602-03/21-13/59

UR.BROJ:251-107-01-21-1

 Tajnik/ca škole – 1 izvršitelj (m/ž), neodređeno, puno radno vrijeme. Uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.

Uvjeti: Prema čl. 102. Zakona o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).

Uvjeti: pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima u Odgojno obrazovnoj ustanovi.

 Uz prijavu na natječaj dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), elektronički zapis radne knjižice, i potvrdu o radnom iskustvu na pravnim poslovima  u Odgojno obrazovnoj ustanovi.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je uz prijavu priložiti sve potrebne dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se upućuje na internetsku stranicu Središnjeg državnog portala na kojoj su navedeni dokazi potrebni za dokazivanje prava prednosti pri zapošljavanju, na linku:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja br. 4, Zagreb ili na adresu elektroničke pošte ravnatelj@trgovacka-skola.hr

Dan objave natječaja biti će 03. veljače 2021. godine, na mrežnim stranicama Trgovačke škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Škola će pristupiti selekcijskom postupku temeljem razgovora s kandidatima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U Zagrebu, 02.02.2021.

You May Also Like