Natječaj -strukovne grupe predmeta (21.1.2021.)

Natječaj – strukovne grupe predmeta (21.1.2021.)


TRGOVAČKA ŠKOLA U ZAGREBU

Trg J.F. Kennedyja br.4

 KLASA:602-03/21-13/55

UR.BROJ:251-107-01-21-1

 Strukovne grupe predmeta – 1 izvršitelj (m/ž), određeno, puno radno vrijeme – povećani opseg posla do 31.08.2021.godine

Uvjeti: Prema čl. 105. Zakona o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96 i 80/99)

Uz prijavu na natječaj dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu o pedagoško – psihološkoj naobrazbi, domovnicu i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je uz prijavu priložiti sve potrebne dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se upućuje na internetsku stranicu Središnjeg državnog portala na kojoj su navedeni dokazi potrebni za dokazivanje prava prednosti pri zapošljavanju, na linku:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja br. 4, Zagreb ili na adresu elektroničke pošte ravnatelj@trgovacka-skola.hr

Dan objave natječaja biti će 21. siječnja 2021. godine. na mrežnim stranicama Trgovačke škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Škola će pristupiti selekcijskom postupku temeljem razgovora s kandidatima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

U Zagrebu 18.01.2021.

You May Also Like