Natječaj –računovodstveni radnik (30.11.2020.)

Natječaj – računovodstveni radnik (30.11.2020.)


Trgovačka škola Zagreb

Zagreb, Trg J. F. Kennedyja br. 4

KLASA: 602-03-20-13/41

URBROJ: 251-107-01-20-1

Zagreb, 24.studenog 2020.godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17) Trgovačka škola u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja br. 4 raspisuje

NATJEČAJ

za  popunu radnog mjesta

  1. Računovodstveni radnik, na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj (m/ž), zamjena za bolovanje

Uvjeti:

  • završena srednja škola

  • ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17)

Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu s popisom svih priloženih dokumenata) potrebno je priložiti: životopis, završnu svjedodžbu kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a i dokaz o radnom iskustvu na poslovima proračunskog računovodstva (potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa).

Isprave se prilažu u originalu ili ovjerenoj preslici.

Škola će obaviti razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju tražene uvjete natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je uz prijavu priložiti sve potrebne dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se upućuje na internetsku stranicu Središnjeg državnog portala na kojoj su navedeni dokazi potrebni za dokazivanje prava prednosti pri zapošljavanju, na linku:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf      

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu Trgovačka škola u Zagrebu, Trg J.F. Kennedyja br. 4, Zagreb ili na adresu elektroničke pošte ravnatelj@trgovacka-skola.hr

Dan objave natječaja bit će 30. studenog 2020. godine na mrežnim stranicama Trgovačke škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Škola će postupiti selekcijskom postupku temeljem razgovora s kandidatima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

You May Also Like