Natječaj -profesor tjelesne i zdravstvene kulture

Natječaj – profesor tjelesne i zdravstvene kulture


Trgovačka škola Zagreb

Zagreb, Trg J. F. Kennedyja br. 4

KLASA: 602-03/20

URBROJ: 251-107-

U Zagrebu, 7. listopada 2020. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 ,7/17,98/19 i 64/20) Trgovačka škola u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja br. 4 raspisuje

NATJEČAJ

za  popunu radnog mjesta

  1. Profesor tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelja (m/ž), određeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno zamjena za bolovanje

Uvjeti: Prema čl. 105. Zakona o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96 i 80/99)

Uz prijavu na natječaj dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu o pedagoško – psihološkoj naobrazbi, domovnicu i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ,ne starije od 6 mjeseci .

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja obavit će razgovor sa  Povjerenstvom za odabir kandidata , razgovor predstavlja selekcijski postupak ,temeljem kojeg će se izvršiti odabir kandidata.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je uz prijavu priložiti sve potrebne dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te se upućuje na internetsku stranicu Središnjeg državnog portala na kojoj su navedeni dokazi potrebni za dokazivanje prava prednosti pri zapošljavanju, na linku:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja br. 4, Zagreb ili na adresu elektroničke pošte ravnatelj@trgovacka-skola.hr

Dan objave natječaja biti će  8.listopada 2020. na mrežnim stranicama Trgovačke škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Škola će postupiti selekcijskom postupkom temeljem razgovora s kandidatima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

You May Also Like