Natječaj -nastavnik/ica hrvatskog jezika (17.03.2021.)

Natječaj – nastavnik/ica hrvatskog jezika (17.03.2021.)


TRGOVAČKA ŠKOLA

Trg J. F. Kennedyja 4

10000 ZAGREB

 KLASA: 602-03/21-13/68

URBROJ: 251-107-01-21-1

Zagreb, 17. ožujka 2021. godine

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Trgovačkoj školi, Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja 4, Zagreb raspisuje

 NATJEČAJ

za  zasnivanje radnog odnosa

 1. Nastavnik/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, mjesto rada Zagreb

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:

 • Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisane člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, dalje u tekstu: Zakon), te uvjete propisane Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/96, 80/99)

Uz prijavu  na natječaj kandidati su dužni priložiti:

–  životopis,

– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– dokaz o državljanstvu

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pod istragom za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

 – elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenim  preslikama.

Izabrani kandidat će prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti na uvid sve dokumente u izvorniku ili ovjerenim preslikama.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz javnog natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 9/18, 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat  koji  je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan  je pristupiti selekcijskom postupku putem pisane provjere  prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja koji je objavljen na mrežnoj stranici Trovačke škole https://trgovacka-skola.hr/wp-content/uploads/2021/02/Pravilnik-o-nacinu-i-postupku-zaposljavanja.pdf

Za kandidata koji se ne odazove bilo kojem od selekcijskih postupaka, smatrat će se da je odustao od prijave te se njegova prijava neće razmatrati u daljnjem postupku.

Pisana provjera odnosi se na  poznavanje slijedećih propisa:

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10,90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)

  2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, 94/15, 3/17)

  3. Zakon o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18)

  4. Statut Trgovačke škole  https://trgovacka-skola.hr/wp-content/uploads/2019/03/Statut_Trgova%C4%8Dka-%C5%A1kola-2019.pdf

Pravila testiranja:

Kandidati su dužni na testiranje ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu na temelju koje se prije početka testiranja utvrđuje identitet kandidata, nositi zaštitu masku za lice, vlastitu kemijsku olovku, te se pridržavati propisanih epidemioloških mjera.

Prilikom ulaska u prostor Trgovačke Škole kandidati ispunjavaju izjavu kojom jamče da ne boluju od simptoma bolesti SARS-CoV-2.

Pisana provjera održat će se dana 13. travnja 2021. godine (utorak) s početkom u 13:15, u učionici broj 61.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će se podijeliti testovi na koje je kandidat dužan upisati vlastitu šifru na za to predviđenom mjestu.

Test se piše isključivo kemijskom olovkom. Pisanom provjerom bit će obuhvaćeno 15  pitanja iz navedenih pravnih izvora i trajat će 30 minuta.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;

 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija prije predavanja riješenog testa;

 • razgovarati s ostalim kandidatima.

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, te se rezultati njegova testiranja neće razmatrati niti ocijeniti.

Najmanje dva najbolje rangirana kandidata nakon provedene pisane provjere bit će pozvana putem elektroničke pošte (navedene u prijavi na natječaj) se na usmeni razgovor (intervju) s navođenjem datuma, vremena i mjesta održavanja intervjua.

Usmeni razgovor (intervju) obuhvatit će procjenu sposobnosti, vještina, profesionalnih ciljeva i interesa te motivaciju za rad kandidata.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava je osam  (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Trgovačke škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati mogu poslati poštom ili dostaviti osobno na adresu škole: Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja 4, Zagreb s naznakom „Za natječaj – nastavnik hrvatskog jezika“. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati mogu dostaviti također na adresu elektroničke pošte ravnatelj@trgovacka-skola.hr

Kandidat  prijavljen  na natječaj bit će obaviješten o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Trgovačke škole  https://trgovacka-skola.hr/

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 12. stavku 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Trgovačkoj školi.

 Ravnatelj:
/Darko Grgurić, prof./

You May Also Like